วันที่ หมวดหมู่ รายการ
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมฝางรางระบายน้ำหมู่ที่ ๘ สายบ้านนายอุดร สอนหนูน้อย
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) หมู่ที่ ๒ จากสายทางบ้านนายนิคม โคตรหานาม ไปสายทางบ้านนางแพรว สาลีผล กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๑ เมตร
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) หมู่ที่ ๘ หลังบ้านนายยงยุทธ จันทะคัด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู) ย่านชุมชน หมู่ที่ ๖ ข้างหอประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตรลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ เมตร
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ พื้นที่ช่วงที่๑ และช่วงที่ ๒
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากสายซอยข้างบ้านนางฉวีวรรณ เสริฐเลิศ ไปสายทางถนนสายทางเข้าตลาดสด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร
20 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสวนมะนาว หมู่ที่ ๒ ผิวจราจร ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
19 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพัก หมูที่ ๓ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
19 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่างก๊อก ไปสุดเขตเทศบาลตำบลนามน ติดเขต อบต.นามน หมู่ที่ ๙ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
14 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพัก หมูที่ ๓ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
30 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส่างก๊อก ไปสุดเขตเทศบาลตำบลนามน ติดเขต อบต.นามน หมู่ที่ ๙ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่15 จากบ้านนางลี กั้วสิทธิ์ไปสายทางอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางดวงใจ มาตสวิง ไปสายทางบ้านนายทวี มาตสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายข้างวัดชัยประชาราษฏร์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายอุดร สอนหนูน้อย
20 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่15 จากบ้านนางลี กั้วสิทธิ์ไปสายทางอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก
20 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากสายบ้านนายอนันดล ไปสายทางบ้านนายนพรัตน์ นามชัย
20 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางดวงใจ มาตสวิง ไปสายทางบ้านนายทวี มาตสวิง
18 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายข้างวัดชัยประชาราษฏร์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest