thumbs
นายธีรยุทธ ภูขันซ้าย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

thumbs
นางสาววาสนา ศิริกาญจนรักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

thumbs
นายฉกรรจ์ กั้วกำจัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest