thumbs
นายสัญญา ธัญญขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

thumbs
นางรุ่งทิพย์ ศรีแสนยง
หัวหน้าฝ่ายบริหางานการศึกษา

thumbs
นางพัชรี อาทะวิมล
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางพวงผกา มูลโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางกลิ่นสุคนธ์ กลิ่นหอม
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางเมตตา เสนาจิตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางพัชริดา อุ่นโสดา
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางบุญสิตา แสงสุพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวยุพิน ศรีพล
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวพิศทยาภรณ์ วินทะไชย
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสุภาภรณ์ สารจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวกฤษณา ฐานโอฬาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวภัคภิญญา มาตรสุโลก
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางฉวีวรรณ เสริฐเลิศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

thumbs
นางสาวนงลักษณ์ มาตสอาด
พนักงานจ้างตามภารกิจ

thumbs
นายวัฒนา สารปรัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายประยงค์ คำภูมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
นายพิทักษ์ กั้วจำกัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest