เทศบาลตำบลนามน จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร

เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

 

saraban@namon.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

 

**** **** **** **** **** **** **** ****

 

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

นางรัชนี สุทธรัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 08-9841-2703

นางรุ่งทิพย์ ศรีแสนยง
หัวหน้าฝ่ายบริหางานการศึกษา
โทรศัพท์ 09-5802-3549


นางสาวประภาพร ภารถวิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 08-5594-5957

นางสาวรัตน์มณี คุณชื่น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 08-6072-7041


นางสาวกชพร ไชยขันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 09-5935-9694


นางประภัสสร เพชรราชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 06-1036-6322


นางสาวครองทรัพย์ นาห่อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 


นายโชคชัย ทะนงแผง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 08-2028-1863

 

Share on Line
Share on Pinterest